ประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

 

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา), นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) และทีมงานกองทุน เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2560 ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559