ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬา ประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไข ประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 โดยมี พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559