ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไข ประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่2/2559 โดยมี พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม เป็นประธานในการประชุมและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559