ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กองทุนกีฬา..กกท. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ในการดำเนินงาน..นำโดยผู้บริหาร นายเกียรติศักดิ์อุ่นเสียม (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) พนักงาน และผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559