“การต้อนรับ อันอบอุ่น”

“การต้อนรับ อันอบอุ่น” ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ (ผู้อำนวยการ สนง. กกท. จังหวัดลพบุรี) ให้การต้อนรับ นางสาวลัดดาวัลย์เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) พร้อมด้วยทีมงานกองทุนกีฬา อย่างเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดลพบุรี