ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายนเร เหล่าวิชยา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559