เยี่ยมให้กำลังใจแก่ นางสาวชไมภรณ์ แก้วเกื้อ อดีตนักกรีฑา

42

นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา และ นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานกองทุนกีฬาพร้อมด้วย นายอรรถพร ขาวล้วน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นางสาวชไมภรณ์ แก้วเกื้อ อดีตนักกรีฑา ที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ประจำปี 2559 ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559