กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

13

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯการกีฬาแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559