การเข้าร่วมให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

36

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานกองทุนกีฬา เข้าร่วมให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 ภาค 5 โดยกองทุนได้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาในบทบาทของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดลำปาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559