เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

29

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับทุน ในหมวดทุนการศึกษาของนักกีฬา เลือกแบบคำขอรับทุน