การเข้าร่วมให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิตหัวหน้างานกองทุนกีฬา และนางสาวเงางาม สินสดวก พนักงานส่งเสริมกีฬา 5 เข้าร่วมให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 ภาค 1 โดยกองทุนได้มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาในบทบาทของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ โรงแรมแคนทารี 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559