การทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เฉพาะทุนใหม่)

การทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เฉพาะทุนใหม่)
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการทำสัญญารับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉพาะทุนใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือนักกีฬา – บุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอและการให้ทุน

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬา – บุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุน ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมการทำสัญญารับทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เฉพาะทุนใหม่ ที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๔๕ ภายในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ สามารถดาวโหลดน์ไฟล์เอกสารสัญญารับทุนในเว็บไซต์