มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ นายแพทย์อภิชาติ วิสิทธิ์วงษ์

นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ (ผู้อำนวยการกององค์กรและกองทุนกีฬา) มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ นายแพทย์อภิชาติ วิสิทธิ์วงษ์ (รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริหารปฐมภูมิ) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างดี