การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 4/2558

13

นายนเร เหล่าวิชยา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 ชั้น 3