การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ครั้งที่ 1/2558

19

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะประธาน พร้อมด้วยที่ปรึกษา พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส และคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯการกีฬาแห่งประเทศไทย