การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2558

โดยภาคเช้า : อบรมเรื่องภาษีกีฬาที่กองทุนได้รับจากภาษีสุราและยาสูบตามกฎหมายพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคบ่าย : อบรมเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ