บทลงโทษนักกีฬาเมื่อตรวจพบสารต้องห้าม : โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 บทลงโทษนักกีฬาเมื่อตรวจพบสารต้องห้าม : โดยฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

  พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬามีหน้าที่ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 และในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้กำหนดบทลงโทษในการตรวจพบสารต้องห้าม ตามประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก(WADA CODE 2015) กำหนดบทลงโทษไว้ จาก 2 ปีเป็น 4 ปี นั้น

การนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เรื่องสารต้องห้ามเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา งานควบคุมสารต้องห้าม จึงได้พิจารณาและขอดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา ได้ทราบถึงกระบวนการการแจ้งการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม(TUE) และให้ทราบถึงกระบวนการพิจารณาลงโทษนักกีฬาเมื่อตรวจพบสารต้องห้าม ดังนี้

1. กระบวนการในการขออนุญาตใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามเพื่อรักษา (TUE) (รายละเอียดตามแผนผังที่แนบ)

2. กระบวนการและขั้นตอนการพิจาณาลงโทษนักกีฬา ในกรณีที่ตรวจพบสารต้องห้าม (รายละเอียดตามแผนผังที่แนบ)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานควบคุมสารต้องห้าม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยโทรศัพท์ 0 2816 7559 โทรสาร0 2816 7551 หรือ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องสารต้องห้าม ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจThailand Anti-Doping และ WWW.dcat.in.th