การประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบกองทุน

คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีนายสกล วรรณพงษ์ (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบกองทุนเป็นที่เรียบร้อย และจะนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป