คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา กับการสัมมนา พ.ร.บ. กกท.

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับการสัมมนา…เรื่องพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. … : สาระสำคัญที่ต้องรู้และปฏิบัติ ณ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558