การสัมมนาพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายมนตรี ไชยพันธุ์ รักษาการผู้ว่าการ กกท. (เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) บรรยายเรื่ององค์ประกอบของบทบัญญัติร่าง พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. …ในเวทีการสัมมนา…เรื่องพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. … กับสาระสำคัญที่ต้องรู้และปฏิบัติ จัดโดย : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558