“เราไม่ทอดทิ้งกัน”

“เราไม่ทอดทิ้งกัน”
นายมนตรี ไชยพันธุ์ (รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) มอบหมาย

ให้นางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ (หัวหน้างานกองทุนกีฬา) และนายยุธยา จีนหีต

(หัวหน้างานองค์กรกีฬา)มอบเบาะรองนั่ง ยี่ห้อ ROHO ให้แก่นายวสันต์ เมธาภัทร

อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นนักกีฬาทุพพลภาพที่อยู่ในความดูแล

ของกองทุนฯ ได้รับความช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย)