อัตราเงินรางวัลกีฬายูธโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล

กีฬายูธโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 16 – 28 สิงหาคม 2557

*********************

ข้อ 1.3.1 การแข่งขันยูธโอลิมปิคเกมส์

(ก) สนับสนุนเงินรางวัล

ชนะที่ 1 เงินรางวัล 500,000 บาท

ชนะที่ 2 เงินรางวัล 300,000 บาท

ชนะที่ 3 เงินรางวัล 200,000 บาท

(ข) สนับสนุนเงินค่าครองชีพรายเดือน จนถึงอายุ 35 ปีบริบูรณ์

ชนะที่ 1 ค่าครองชีพรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท

ชนะที่ 2 ค่าครองชีพรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท

ชนะที่ 3 ค่าครองชีพรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท

(ค) สนับสนุนทุนการศึกษา จนถึงการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของนักกีฬา ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุน แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ข้อ 3. หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั่วไป นักกีฬาพิเศษ บุคลากรทางการกีฬา และสมาคมกีฬาองค์กรกีฬา หรือหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

3.1 การคำนวณเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั่วไป

3.1.1 ให้นักกีฬาได้รับเงินรางวัลตามจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน สำหรับกีฬาประเภททีมให้นักกีฬาสำรองทุกคนตามจำนวนที่กติกาหรือระเบียบการแข่งขันนั้นกำหนดได้รับเงินรางวัลด้วย

3.1.2 ให้ผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬา องค์กรกีฬา หรือหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ที่มีบัญชีรายชื่อเป็นผู้ฝึกสอนตามจำนวนที่กติกาหรือระเบียบการแข่งขันนั้นกำหนดให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราดังต่อไปนี้

– ประเภทรายบุคคลทั่วไป และประเภททีม ที่มีนักกีฬาไม่เกิน 6 คน ให้ได้รับเงินรางวัลร้อยละยี่สิบของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

– ประเภททีมที่มีนักกีฬา ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ให้ได้รับเงินรางวัลร้อยละสิบของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

3.1.3 ให้สมาคมกีฬา องค์กรกีฬา หรือหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รับเงินรางวัลร้อยละสามสิบของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)