คุณ คือ ความห่วงใยและความใส่ใจของเรา

คุณ คือ ความห่วงใยและความใส่ใจของเรา

ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดลพบุรี)

ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ กกท. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบ

กระเช้าสุขภาพ ใหแก่ นายสมคะเน สุภาพ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ

ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ ทำให้ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาต โดยเป็นนักกีฬา

ที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯ และได้รับค่ายังชีพรายเดือนจาก

กองทุนฯ ตั้งแต่ปี 2546

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัด ลพบุรี)