“จากความห่วงใย เป็นความใส่ใจ”

จากความห่วงใย เป็นความใส่ใจ

นายอรรถพร ขาวล้วน (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ กกท. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวชไมภรณ์

แก้วเกื้อ อดีตนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยการติดเชื้อ

ทางสมอง เมื่อปี 2551 ทำให้ทุพพลภาพตลอดทั้งร่างกาย โดยนักกีฬา

ดังกล่าวเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯ และได้รับค่ายังชีพ

รายเดือนจากกองทุนฯ รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆ

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช)