กำลังใจ…และความห่วงใย จาก กกท.

กำลังใจ…และความห่วงใย จาก กกท.
นายกนกพันธุ์ จุลเกษม (ผู้ว่าการ กกท.) มอบหมายให้

นายอาคม นคราวงศ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัด

สงขลา) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายประเสริฐ โกไศยกานนท์

อดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติ ซึ่งทุพพลภาพทางร่างกาย

บางส่วน โดยกองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือน

มาตั้งแต่ ปี 2544 และให้การช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ

(ภาพข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา)