การประกันอุบัติเหตุในกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จ.สุพรรณบุรี

136

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

**************************

1. เริ่มคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้ความคุ้มครองกับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน จำนวน 3,800 คน

2. ประกันภัยอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท ต่อคนต่อการรักษาอาการนั้นๆ และกรณีเสียชีวิต มีวงเงินประกันช่วยเหลือ 300,000 บาท

3. ท่านสามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลในจังหวัดคู่สัญญาประกันอุบัติเหตุของบริษัททิพยประกันภัยจำกัด โดยทุกท่านต้องแสดงบัตร AD CARDเพื่อแสดงตนใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (กรณีไม่เกินวงเงินประกัน) กับ โรงพยาบาลตามเอกสารดังแนบพร้อมนี้

4. กรณีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ได้สำรองเงินจ่ายค่ารักษาไปแล้ว ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการรักษาไปที่ “ผู้จัดการฝ่ายสินไหม PA บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/2 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310”โทร.02 – 248 0059 ต่อ 2081 หลังจากสิ้นสุด การรักษา ภายใน 15 วัน ประกอบด้วย

4.1 ใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

4.2 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

4.3 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

4.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าแรก)

4.5 สำเนาบัตร AD CARD และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4.6 สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)

5. กรณีป่วยฉุกเฉิน (เช่น โรคประจำตัว หรือด้านสุขภาพ )ซึ่งไม่อยู่ในประกันของบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ขอให้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือ ใช้สิทธิ์เบิกของตนเองที่มีอยู่ (เช่น บัตรสุขภาพ ประกันชีวิตส่วนตัว เป็นต้น)

6. วิธีการจ่ายคืนเงินสินไหมค่ารักษาพยาบาล

– หากประสงค์ให้โอนเข้าบัญชีของผู้เบิก ขอให้สำเนาสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร จัดส่งมาพร้อมกับเอกสาร การเบิกค่ารักษาพยาบาลอื่นๆตามข้อ 4

– หากประสงค์ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายในนามผู้เบิก ขอให้ระบุชื่อ – สกุล และที่อยู่ที่จะจัดส่งให้ชัดเจน พร้อมกับเอกสารการเบิกค่ารักษา พยาบาลอื่นๆ ตามข้อ 4

 

**************************

 

รายชื่อโรงพยาบาลเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อโรงพยาบาล

  1. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (รัฐบาล)  เบอร์ติอต่อ 035-522165

2. โรงพยาบาลอู่ทอง (เอกชน) เบอร์ติอต่อ 035-565443

3. โรงพยาบาลวิภาวดี – ปิยราษฎร์ (เอกชน) เบอร์ติอต่อ โทร. 0 3555 2724 – 8

4. โรงพยาบาลศุภมิตร (เอกชน) เบอร์ติอต่อ โทร. 0 3540 4053 – 9