ประกันอุบัติเหตุในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ จ.ศรีสะเกษ

40

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

1. เริ่มคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557 โดยให้ความคุ้มครองกับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ที่มีรายชื่อในการขอทำประกันอุบัติเหตุ

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 30,000 บาท ต่อคนต่อการรักษาอาการนั้นๆ และกรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือ 300,000 บาท

3. ต้องแสดงบัตร AD CARD เพื่อแสดงตนใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษากับ รพ. คู่สัญญาของบริษัทโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (กรณีไม่เกินวงเงินประกัน)

4. กรณีผู้เข้ารับการรักษา ได้สำรองเงินจ่ายค่ารักษาไปแล้ว ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการรักษาไปที่ “ฝ่ายดำเนินงานประกันสุขภาพ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 250
ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310” หลังจากสิ้นสุดการรักษา ภายใน 15 วัน ประกอบด้วย
4.1 ใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
4.2 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
4.3 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
4.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าแรก)
4.5 สำเนาบัตร AD CARD (รับรองสำเนา)
4.6 สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)

5. วิธีการจ่ายคืนเงินสินไหมค่ารักษา จะโอนเข้าบัญชี ทั้งนี้ เลขที่บัญชีธนาคารจะต้องจัดส่งมาพร้อมกับเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

6. กรณีป่วยฉุกเฉิน (เช่น โรคประจำตัว เป็นต้น) ซึ่งไม่อยู่ในประกันของบริษัทฯ ขอให้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเจ้าภาพจัดให้ (ถ้ามี) หรือ ใช้สิทธิ์เบิกของตนเองที่มีอยู่ (เช่น ประกันชีวิตส่วนตัว หรือ บัตรสุขภาพ เป็นต้น)

 

(สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการประกันอุบัติเหตุได้ที่ http://www.sportfund.or.th

(คลิ๊กงานกองทุนกีฬา…กองทุนพัฒนา…แบบฟอร์ม…อื่นๆ)