เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

กองทุนการศึกษาของนักกีฬาได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – ปัจจุบัน

สำหรับในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกองทุนการศึกษาของนักกีฬา จึงเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 11 เมษายน2557 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับทุน ได้ทางเว็บไซด์ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2186 7111 ต่อ 7734 โทรสาร 0 2186 7598