อัตราเงินรางวัลกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล

กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

ตามประกาศ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

……………………….

 

 

1. อัตราเงินรางวัลการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์

ชนะที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท

ชนะที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท

ชนะที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท

 

 

2. ผู้ฝึกสอน / สมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัล

– ให้ผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยเหลือนักกีฬาพิเศษ (ไกด์รันเนอร์) ให้ได้รับเงินรางวัลร้อยละ10 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

– ให้สมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัลร้อยละ 15 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ ทั้งนี้ให้สมาคมจัดสรรเงินดังกล่าวให้ชมรมต้นสังกัดของนักกีฬา เป็นจำนวนเงินร้อยละ 70 ของเงินรางวัลที่สมาคมได้รับให้กับชมรมต้นสังกัดของนักกีฬา ในกรณีที่นักกีฬาไม่มีชมรมสังกัดให้สมาคมเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

– การคำนวณเงินรางวัลให้กับนักกีฬาพิเศษที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กองทุนฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้

– หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ 4ประเทศขึ้นไป จะพิจารณา

สนับสนุนเงินรางวัล ให้กับผู้ชนะที่ 1ที่ 2และที่ 3

– หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 3ประเทศ จะพิจารณาสนับสนุน

เงินรางวัลให้กับผู้ชนะที่ 1และที่ 2

– หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 2ประเทศ จะพิจารณาสนับสนุน

เงินรางวัลให้กับผู้ชนะที่ 1

– หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 1ประเทศ จะพิจารณาสนับสนุน

เงินรางวัลให้กับประเภทกีฬาที่ทำลายสถิติ