อัตราเงินรางวัลกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล  กีฬาซีเกมส์

ตามประกาศ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

……………………….

 

1. อัตราเงินรางวัลการแข่งขันซีเกมส์

ชนะที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท

ชนะที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท

ชนะที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท

 

2. ผู้ฝึกสอน / สมาคมกีฬา ได้รับเงินรางวัล

– ประเภทรายบุคคลทั่วไป และประเภททีม ที่มีนักกีฬาไม่เกิน 6 คน ให้ได้รับ

เงินรางวัลร้อยละ 20 ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

– ประเภททีมที่มีนักกีฬา ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ให้ได้รับเงินรางวัลร้อยละ 10 ของ

เงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

– ให้สมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลร้อยละ30 ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬา

ได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)