นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานกองทุน

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่่ 81/2556 สั่ง ณ วันที่่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดย มอบให้ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นต้นไป