อบรมสัมมนากองทุนกีฬา ระหว่างวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี

ท่านรองฯ มนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนากับชาวกองทุนกีฬา เมื่อวันที่ 28 กพ.56 ณ จังหวัดชลบุรี โดยการอบรมดังกล่าว เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ให้มีความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ รวมทั้งให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้