รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

126

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดขอนแก่น สรุปสาระการประกันอุบัติเหตุแก่นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่่ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14,197 คน ดังนี้

(1) คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างวันที่่่ 20 ก.พ.55 – 20 มี.ค.55
(2) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้งต่อกรณีไม่เกิน 20,000 บาท
(3) เสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ 200,000 บาท

หมายเหตุ : กรณีท่านใดสำรองเงินจ่ายไปพลางก่อนแล้ว ขอให้ส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมไปที่่ ฝ่ายดำเนินงานประกันสุขภาพ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร 1766 กด 8

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ