ด่วนรับสมัครทุนการศึกษาปีการศึกษา 55

1. คุณสมบัติทางการกีฬาของผู้รับทุน

เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทย นักกีฬาดาวรุ่งที่มีผลงานการแข่งขันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือบุคลากรทางการกีฬาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการฝึกสอน การตัดสินการเป็นผู้ชี้ขาดทางการกีฬาที่กกท.มีความประสงค์จะให้ศึกษา อบรม หรือดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาของชาติ ที่สมาคมกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาให้การรับรอง

2. คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุน

2.1 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80

2.2 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
สำหรับระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

สนใจสมัคร วันนี้-15 เม.ย. 2555 เว้นวันหยุดราชการ