อัตราเงินรางวัลเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล
กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ เมืองไฮหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

***************

1. การแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์

ชนะที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท

ชนะที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท

ชนะที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท

2. ให้นักกีฬาได้รับเงินรางวัลตามจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ จากการแข่งขัน สำหรับกีฬาประเภททีมให้นักกีฬาสำรองทุกคนตามจำนวนที่กติกาหรือระเบียบการ แข่งขันนั้นกำหนดได้รับเงินรางวัลด้วย

3. ให้ผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬา องค์กรกีฬา หรือหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ที่มีบัญชีรายชื่อเป็นผู้ฝึกสอนตามจำนวนที่กติกาหรือระเบียบการแข่งขันนั้น กำหนดให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราดังต่อไปนี้

ประเภทรายบุคคลทั่วไป และประเภททีม ที่มีนักกีฬาไม่เกิน 6 คน ให้ได้รับเงินรางวัลร้อยละยี่สิบ ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

ประเภททีมที่มีนักกีฬา ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ให้ได้รับเงินรางวัลร้อยละสิบของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับ

4. ให้สมาคมกีฬา องค์กรกีฬา หรือหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ รับเงินรางวัลร้อยละสามสิบของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)