กองทุนการศึกษา กกท.ตระหนักถึงการเรียนนักกีฬา

158

กองทุนการศึกษาของนักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางเพื่อขอหารือ และตรวจเยี่ยมนักกีฬาที่ได้รับทุน และนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางการกีฬาของประเทศ เกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬา สถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 18 สถาบัน วัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้คือประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียน สุขภาพ และการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่ได้รับทุน โดยสถาบันต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนนักกีฬาที่ได้รับทุนดังนี้ โดยให้นักกีฬานำหนังสือขอตัวเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานทางกีฬาต้นสังกัดมาเพื่อเป็นหลักฐาน ทางสถาบันยังประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาที่สร้างผลงานการแข่งขันกีฬา หากนักกีฬาจะต้องไปแข่งขันในช่วงที่ตรงกับการสอบทางสถาบันส่วนใหญ่ยินดีเลื่อนวันสอบให้กับนักกีฬา บางสถาบันการสอนเสริมแก่นักกีฬาก่อนสอบ อีกทั้งบางสถาบันยังสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาแก่นักกีฬา (นักกีฬาจะเรียนฟรี) ซึ่งคณะทำงานเดินทางตามสถาบันต่างๆ ดังนี้ วันที่ 5-6 ม.ค.55 เดินทางตรวจเยี่ยม ณ ภาคตะวันออกจำนวน 3 สถาบันนำโดยนายวีระพงษ์ บางท่าไม้ ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน (ช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ หัวหน้างานกองทุนกีฬา

 

เดินทาง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง โดยมาสเตอร์เชาวยุทธ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม และมิสมาริสา สิงหพันธุ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับคณะทำงานประสาน จากนั้นเดินทางสู่โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับคณะทำงาน และโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นายทวี สุขแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณาจารย์ ต้อนรับคณะทำงานประสาน

วันที่ 10-11 ม.ค.55 จำนวน 3 สถาบัน โดยพลเรือเอกสุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะทำงานนำคณะทำงานเดินทางตรวจเยี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งวันที่ 10 ม.ค.55 เดินทาง ณ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งคณาจารย์ที่ดูแลด้านกีฬาให้การต้อนรับคณะทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนการปฏิบัติตนขณะอยู่ในมาหาวิทยาลัย แก่นักกีฬาที่ได้รับทุน

วันที่ 11 ม.ค.55 เดินทาง ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะทำงานทางม.ศรีนครินทรวิโรฒให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่ โดยมอบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด และช่วงบ่ายได้เดินทางไป ณ โรงเรียนหอวัง นายสุชาติ วงศ์ยงศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณาจารย์ให้การตอนรับคณะทำงาน

 

วันที่ 24-27 ม.ค.55 จำนวน 9 สถาบัน นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายนโยบาย และแผน (ช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) และนางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์ หัวหน้างานกองทุนกีฬา นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ณ ภาคเหนือ ในวันที่ 24 ม.ค.55 คณะทำงานเดินทางถึงสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมสุรัตนา ทองศรี (น้องผักบุ้ง) โดยท่านรองอธิการสถาบัน นายธงชัย สุขคี และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ทางสถาบันให้การดูแลนักกีฬา
ทุกคนอย่างอบอุ่น มีโค้ชยูโดที่ซ้อม และดูแลให้นักกีฬาโดยเฉพาะ เวลาประมาณ 15.00 น. คณะทำงานเดินทางต่อ ณ โรงเรียนเฉลิมชวัญสตรี จ.พิษณุโลก ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะอาจารย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีให้การตอนรับ พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในด้านความช่วยเหลือของกองทุนฯ ที่มีต่อผู้รับทุน โดยนายวีระพงษ์ บางท่าไม้ ชี้แจ้งถึงขอสงสัยต่างๆ และยินดีประสานกับทางมหาวิทยาลัยที่นักกีฬาทุนสนใจจะไปสอบเกี่ยวกับโควตาพิเศษสำหรับนักกีฬา จากนั้นเดินทางต่อไปสู่โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก นางนงพะงา ชัยประเสริฐ ผช.ฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และนางสาว ธรธันญ์ บุญด้วงให้การต้อนรับ และเดินทางต่อ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย นายอุทัย น้อยจันทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางธีรนันท์ ชาตรูประชีวิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 ม.ค.55 คณะทำงานเดินทางสู่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง คณะอาจารย์ และผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้การต้อนรับ จากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. คณะทำงานเดินทางถึงม.เชียงใหม่ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมหารือในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนักกีฬาที่ได้รับทุน และนักกีฬาทีมชาติ และกำชับให้นักกีฬาทีมชาติที่มีคุณสมบัติส่งแบบคำขอรับทุน วันที่ 26 ม.ค.55 คณะทำงานเดินทางสู่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่คณะอาจารย์ผู้ปกครอง และผู้รับทุนให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ มร.โอเมอร์ ฟารุค คาห์ราแคม ประธานกรรมการบริหาร คณะอาจารย์ผู้ปกครองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น น.ส.ภัทรวดี กิตติยะ ได้นำเสนอผลงานที่ได้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่นประจำปี 2552 และแสดงความสามารถพิเศษด้านดนตรี จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางสู่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ นายชัยสิทธิ สุริยจันทร์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

วันที่ 3 ก.พ. 55 จำนวน 2 สถาบันในช่วงเช้าพลเรือเอกสุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะทำงานนำคณะทำงานเดินทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายอาวุธ พรหมมานอก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์ และนายอำนวย จันทร์หอมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณาจารย์ผู้ปกครอง และผู้ฝึกสอนกีฬาด.ช.เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ให้การต้อนรับ โดยผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงว่าทางโรงเรียนให้สิทธิพิเศษสำหรับนักกีฬาในเรื่องเวลาเรียน การเข้าแถวอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ฝึกสอนกีฬา ด.ช.เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ ได้ชี้แจงการฝึกซ้อมของนักกีฬาแก่คณะทำงานทราบด้วย ช่วงบ่ายคณะทำงานเดินทางตรวจเยี่ยมนายวีณา โชคเผ่าอำไพ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 8 ก.พ.55 จำนวน 1 สถาบันพลเรือเอกสุรวุฒิ มหารมณ์ ประธานคณะทำงานนำคณะทำงานเดินทางตรวจเยี่ยมนักกีฬา ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อ.วราวุธสุมน รองอธิการบดี อ.เฉลิมชัย บุญรักษ์ รองอธิการบดี และคณาจารย์ให้การตอนรับ