การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

16

ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน นั้น

 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุนฯ ในรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันนี้– จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน๒๕๕๙ กองทุนจึงขอความอนุเคราะห์สมาคมกีฬาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาทราบและยื่นแบบคำขอรับทุนได้ที่ งานกองทุนกีฬากององค์กรและกองทุนกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามกำหนดเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วยทั้งนี้ โดยขอให้สมาคมกีฬาส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษายื่นเอกสารส่งให้กองทุนภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ