ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานตามนโยบายของกองทุน ร่วม 3 คณะ ครั้งที่ 1/2559

13

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานตามนโยบายของกองทุน ร่วม 3 คณะ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559