ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานตามนโยบายของกองทุน ร่วม 3 คณะ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานตามนโยบายของกองทุน ร่วม 3 คณะ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560