การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”
กองทุน เปิดรับสมัครนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

1.วัน เวลา และสถานที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 5 ห้องประชุม 2

2.วัน เวลา สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน กำหนดในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 5 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ใดมีความประสงค์จะรับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียด และรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารกองทุนกีฬา โทร 02 186 7540 , 02 – 186 7598
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ