การอนุมัติงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการบริหารกองทุน ได้อนุมัติงบประมาณในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

การเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์(Road to Tokyo) จำนวน 587,000,000 บาท

การเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬา

(1) กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 9,900,000 บาท

(2) กีฬายูธโอลิมปิก ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา จำนวน 63,000,000 บาท

โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

(1) การจ้างผู้ฝึกสอนประจำปีพ.ศ. 2561 จำนวน 132,852,500 บาท

(2) การส่งแข่งขันนักกีฬาคนปกติ และนักกีฬาคนพิการ (ไตรมาสที่ 1) จำนวน 72,007,534 บาท

(3) กีฬาเอเชี่ยนยูธพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 9,800,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด(รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศระดับชาติ) จำนวน 206,120,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 556,980,034 บาท

 

2. การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย จำนวน 45,794,220 บาท

การพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 60,000,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,794,220 บาท

 

3. การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ด้านสารต้องห้าม) ประจำปี 2561

โครงการสารต้องห้ามทางการกีฬา จำนวน 18,000,000 บาท

 

4. การสนับสนุนแผนงานโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ไตรมาสที่ 1) จำนวน 63,716,745 บาท

โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน 68,709,400 บาท

โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ

จำนวน 37,888,200 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,314,345 บาท

 

5. การสนับสนุนแผนงานโครงการกีฬามวย ประจำปี 2561

โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย จำนวน 22,881,960 บาท

โครงการสวัสดิการกีฬามวย จำนวน 10,000,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,881,960 บาท

 

6. การสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาทั่วไป และจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ เช่นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก ระดับเอเชีย การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,061,640 บาท

 

7. การสนับสนุนด้านสวัสดิการกีฬาแก่นักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทย

ให้ความช่วยเหลือ นายธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ นักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทย เป็นค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากประกันชีวิตและไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบราชการได้ เป็นเงิน 98,877.50 บาท

8. การสนับสนุนเงินรางวัลกองทุน

การสนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) จำนวน 19 รายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,570,000 บาท

การสนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับมหกรรมกีฬา รายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 124,840,000 บาท