การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมีสาระสำคัญในการพิจารณาให้การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ได้แก่

การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ, การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ, ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมทั้งการพัฒนากีฬาของจังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,626,729,384 บาท ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561