การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่

การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ, การสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ, การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬามวย, การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,758,171 บาท การสนับสนุนเงินรางวัลของกองทุน (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 135,951,000 บาท และการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 233 คน รวมเป็นเงิน 43,164,560 บาท (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล)