การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 222,070,073 บาท และอนุมัติกรอบวงเงินประมาณแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงินประมาณการ 4,110,000,000 บาท รวมทั้งภาพรวมของแผนงานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 -2565) ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศษสตร์การบริหารจัดการกองทุน ฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล