การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)