การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561 โดยมี พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ, การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ, การสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ, การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197,343,288 บาท (ภาพข่าวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล)