สรุปมติการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561