ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินการยื่นการขอรับทุนการศึกษาของกองทุน ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

“ขอแจ้งกำหนดการปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2561”

ตามที่ กองทุน ได้แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา/บุคลากรกีฬา ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะทำการปิดการรับสมัคร และปิดการใช้งานการกรอกรายชื่อนักกีฬาที่จะขอทุนผ่านระบบสารสนเทศด้านทุนการศึกษา ในการนี้จึงขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เร่งรัดดำเนินการยื่นขอรับทุน ตามขั้นตอนที่เคยแจ้งไว้

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะปิดรับสมัครการขอทุนการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน