การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาฯ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561