การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 ได้แก่

การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬา เป็นเงิน 487,353,260 บาท, การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 105,240,472 บาท, การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเงิน 18,517,520 บาท, ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเงิน 19,873,800 บาท, การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติและจัดกิจกรรมอื่น ๆ เป็นเงิน 212,898,290 บาท, การสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการที่มั่นคง และช่วยเหลือสวัสดิการตอบแทนผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา นักกีฬา/บุคลากร เป็นเงิน 135,000 บาท และการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นเงินรางวัลกับแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพ เป็นเงิน 20,667,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 864,685,342 บาท เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล